X

ontkenning

Door op accepteren te klikken begrijp je en ga je akkoord met onderstaande.

Door op accepteren te klikken ga je direct naar de lijst met alle open vacatures. Hier kan je op deze vacatures reageren of een open sollicitatie achterlaten.

Ik accepteer de volgende voorwaarden ; Toon me carrièremogelijkheden


ontkenning

Wat is het doel van deze verklaring?
 
In deze privacyverklaring staat hoe en waarom uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor wervingsdoeleinden binnen de hele Envigo groep en hoe lang die gegevens gewoonlijk worden bewaard. De verklaring bevat ook bepaalde informatie die verplicht moet worden verstrekt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (EU) 2016/679 (hierna: de “AVG”).
  
Principes voor gegevensbescherming
 
Wij houden ons aan de wettelijke vereisten en principes voor gegevensbescherming. Dat betekent dat uw persoonsgegevens:
 • Rechtmatig, eerlijk en transparant worden gebruikt.
 • Alleen worden verzameld voor geldige doeleinden die we aan u hebben uitgelegd en niet worden gebruikt op manieren die niet overeenstemmen met die doeleinden.
 • Relevant zijn voor de doeleinden die we aan u hebben uitgelegd en uitsluitend beperkt tot die doeleinden.
 • Juist en actueel  zijn.
 • Alleen worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden die we aan u hebben uitgelegd.
 • Veilig worden bewaard.
Wat voor soort gegevens hebben wij over u?
 
In verband met uw sollicitatie zullen we de volgende categorieën van persoonsgegevens over u verzamelen, opslaan en gebruiken:
 • De gegevens die u aan ons hebt verstrekt in uw curriculum vitae. 
 • De gegevens die u aan ons verstrekt tijden een sollicitatiegesprek.
 • Referenties van referenten en voormalige/huidige werkgevers.
 • Gegevens van een antecedentenonderzoek.
Wij kunnen ook de volgende “bijzondere categorieën” van meer gevoelige persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:
 • Gegevens over uw ras of etnische oorsprong, religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid en politieke opinies.
 • Gegevens over uw gezondheid,  inclusief medische aandoeningen, gezondheidsgegevens en ziekteverzuimgegevens.
 • Gegevens over uw strafrechtelijke antecedenten (strafblad), maar alleen voor zover is toegestaan door de wetgeving van het betreffende rechtsgebied.
Hoe worden uw persoonsgegevens verzameld?
 
Wij verzamelen persoonsgegevens over kandidaten uit de volgende bronnen:
 • Uzelf, de kandidaat.
 • Wervings- en selectiebureau (indien van toepassing).
 • Verleners van diensten voor antecedentenonderzoek.
 • Overheidsbronnen voor strafrechtelijke antecedenten (strafblad).
 • De door u aangedragen referenten.
 • Andere derden, zoals beroepsorganisaties.
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
  
Wij zullen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen gebruiken om:
 • Uw vaardigheden,  kwalificaties en geschiktheid voor de functie te beoordelen.
 • Antecedentenonderzoek en de controle van referenties uit te voeren, indien van toepassing.
 • Met u te communiceren over het wervingsproces.
 • Gegevens bij te houden over ons wervingsproces.
 • Te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten.
 • Het is in ons gerechtvaardigde belang om te beslissen of u in dienst wordt genomen voor het werk of de functie, omdat de aanstelling van iemand in die functie ten goede komt aan ons bedrijf.
Wij moeten uw persoonsgegevens ook verwerken om te beslissen of wij een arbeidsovereenkomst met u aangaan.  
 
Nadat wij uw sollicitatie hebben ontvangen, zal die worden geëvalueerd tegenover de criteria van de functiebeschrijving.  Als uw sollicitatie succesvol is, dan zult u worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.  De gegevens die u tijdens het sollicitatiegesprek verstrekt zullen worden gebruikt in samenhang met andere beoordelingsinformatie om ons te helpen beslissen of u geschikt bent voor de functie.  Als wij u de functie aanbieden, zullen wij antecedentenonderzoek uitvoeren en referenties beoordelen voordat wij u in dienst nemen.
 
Wat gebeurt er als u gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt?
 
Als u gevraagde gegevens niet verstrekt en wij die nodig hebben om uw sollicitatie te beoordelen (zoals bewijs van uw kwalificaties of arbeidsverleden), dan zullen wij uw sollicitatie niet succesvol kunnen verwerken. Als wij bijvoorbeeld een kredietbeoordeling of referenties vragen voor de functie en u de bijbehorende gegevens niet verstrekt, dan zal uw sollicitatie niet verder in aanmerking worden genomen.
 
Hoe gebruiken wij bijzonder gevoelige gegevens? 
 
Wij zullen uw bijzonder gevoelige gegevens op de volgende manieren gebruiken:
 • We zullen gegevens over de status van uw eventuele handicap gebruiken om te beoordelen of wij aanpassingen moeten verstrekken gedurende het wervingsproces, bijvoorbeeld wanneer aanpassingen nodig zijn voor het sollicitatiegesprek.
 • We zullen de gegevens over uw ras of etnische oorsprong, religieuze overtuigingen, filosofische of morele overtuigingen, of uw seksleven of seksuele geaardheid gebruiken om te zorgen voor monitoring en rapportage die daadwerkelijk relevant is voor gelijke kansen. 
Strafrechtelijke antecedenten
 
Als wij gegevens over uw strafrechtelijke antecedenten (strafblad) verwerken, dan zullen wij u dat laten weten. 
Wanneer wij dergelijke gegevens verwerken, voor zover het toepasselijke recht in het betreffende rechtsgebied dat toestaat, zullen wij gegevens verzamelen over uw strafblad als wij overwegen om de functie aan te bieden (mits screenings en andere voorwaarden, zoals referenties, succesvol zijn). De reden hiervoor is, dat wij verplicht zijn of het recht hebben om strafrechtelijke antecedenten te controleren, zodat wij kunnen controleren of er geen strafbladgegevens zijn die u ondergeschikt maken voor de functie. In het bijzonder geldt het volgende:
 • Wij zijn wij wettelijk vereist door een bevoegde toezichthoudende autoriteit om het strafblad te screenen van degenen die de functie uitvoeren.
 • De functie vereist een hoge mate van vertrouwen en integriteit. Verzoeken wij u vriendelijk om een standaardoverzicht van uw strafrechtelijke antecedenten.
 • Wij beschikken over de wettelijk vereiste regelingen en waarborgen voor de verwerking van dit soort gegevens.
Geautomatiseerde besluitvorming
 
U wordt niet onderworpen aan beslissingen die voor u belangrijke gevolgen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming.
 
Deling van gegevens
 
Waarom kunt u mijn persoonsgegevens delen met derden?
  
Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met de hieronder vermelde derde voor de doeleinden van verwerking van uw sollicitatie:entiteiten binnen de Envigo groep, het wervings- en selectiebureau dat wordt gebruikt voor de werving, of externe verleners van verificatiediensten, of dienstverleners op het gebied van arbeidsgezondheid. Al onze externe dienstverleners en andere entiteiten binnen de groep zijn vereist om passende beveiligingsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met ons beleid. Wij mogen uw persoonsgegevens niet verstrekken aan externe dienstverleners voor hun eigen doeleinden. Wij staan hen alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en volgens onze aanwijzingen.
 
Gegevensbeveiliging
 
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens toevallig verloren gaan, of ongeoorloofd  worden ingezien,  gewijzigd of bekendgemaakt. Bovendien beperken wij inzage in uw persoonsgegevens tot de werknemers, agenten, aannemers en andere derden tot een need-to-know basis. Zij zullen persoonsgegevens alleen verwerken op basis van onze aanwijzingen en een geheimhoudingsplicht.
 
Wij hebben procedures ontwikkeld voor de aanpak van vermeende inbreuken op gegevensbeveiliging en wij zullen u en de relevante toezichthoudende autoriteit op de hoogte stellen van een vermeende inbreuk als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Bewaartermijn
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens gebruikt?
 
Tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren in een bepaald rechtsgebied, dan zullen wij die bewaren voor zes maanden nadat wij u in kennis hebben gesteld van onze beslissing om u al dan niet voor de functie aan te stellen. Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de termijn waarvan wij in het geval van een ingestelde rechtsvordering kunnen bewijzen dat wij kandidaten niet hebben gediscrimineerd op basis van verboden gronden en dat wij het wervingsproces op een eerlijke en transparante manier hebben uitgevoerd. Na deze termijn zullen wij uw persoonsgegevens veilig vernietigen in overeenstemming met ons beleid voor de bewaring van gegevens of de toepasselijke wet- en regelgeving.
  
Als u wilt  dat wij uw persoonsgegevens bewaren voor eventuele toekomstige kansen waarvoor wij u eventueel in aanmerking kunnen nemen, dan zullen wij u hierover apart aanschrijven en uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor de bewaring van uw persoonsgegevens op die basis voor een bepaalde termijn.
  
Het recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking 
   
Uw rechten in verband met persoonsgegevens
   
In bepaalde omstandigheden hebt u wettelijk het recht op:
  
 • Verzoek om inzage in uw persoonsgegevens (meestal bekend als een “inzageverzoek”). Hiermee kunt u een kopie verkrijgen van de persoonsgegevens over u die in ons bezit zijn en controleren dat wij die rechtmatig verwerken.
 • Verzoek om rectificatie van de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben. Hiermee kunt u onvolledig of onjuiste gegevens die wij over u in ons bezit hebben corrigeren.
 • Verzoek om wissing van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te wissen als er geen goede reden is voor ons om die gegevens verder te verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u uw recht op bezwaar tegen verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder).
 • Het maken van bezwaar tegen de verwerking als wij die verwerking baseren op een gerechtvaardigd belang (of de gerechtvaardigde belangen van een derde) en als u een persoonlijke grond hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking op die basis. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.
 • Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van persoonsgegevens over u te beperken, bijvoorbeeld wanneer u wilt dat wij de juistheid of de reden voor verwerking vaststellen.
 • Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere partij (dataportabiliteit).
 • Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens herzien, corrigeren of wissen, of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, of ons wilt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan een derde,  neem dan contact met ons op via: contact us.
 
Het recht om uw toestemming in te trekken
 
Door voor deze functie te solliciteren, geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden van het wervingsproces. U hebt het recht  om uw toestemming voor de verwerking voor dat doeleinden op ieder moment in te trekken. Wilt u uw toestemming intrekken, neem dan contact met ons op via contact us. Na ontvangst van uw bericht dat u uw toestemming intrekt, zullen wij uw sollicitatie niet langer verwerken en, onder voorbehoud van ons beleid voor de bewaring van gegevens, zullen wij uw persoonsgegevens veilig verwijderen. 
 
Contactinformatie
 
U hebt het recht om op ieder moment een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, maar we stellen er prijs op als u ons de gelegenheid geeft om uw probleem in eerste instantie op te lossen. De verwerkingsverantwoordelijke voor de Envigo website is Envigo CRS Limited en de bevoegde toezichthoudende autoriteit is het Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthouder https://ico.org.uk/global/contact-us.