X

ontkenning

Door op accepteren te klikken begrijp je en ga je akkoord met onderstaande.

Door op accepteren te klikken ga je direct naar de lijst met alle open vacatures. Hier kan je op deze vacatures reageren of een open sollicitatie achterlaten.

Ik accepteer de volgende voorwaarden ; Toon me carrièremogelijkheden


ontkenning

Envigo,  een Britse bedrijf, en zijn aangesloten bedrijven (hierna "Envigo" of "het Bedrijf" genoemd) is een wereldwijde onderneming, waardoor het rekruteringssysteem en -proces wereldwijd van aard is. Er zij op gewezen dat persoonsgegevens over landsgrenzen heen kunnen worden verstuurd, en in andere vestigingen van Envigo, waar misschien sprake is van minder strenge gegevensbescherming dan in de Europese lidstaten, kunnen worden bekeken en beheerd. Envigo gaat, ongeacht waar uw persoonsgegevens worden beheerd, te werk overeenkomstig de lokale wetgeving en richtsnoeren over de verwerking en opslag van gegevens en neemt de bescherming van dergelijke persoonsgegevens als bedrijf serieus.

De groep bedrijven waaruit Envigo bestaat, zijn dochterondernemingen en/of aangesloten bedrijven van Envigo. De groep heeft deze kennisgeving over sollicitantgegevens (de "Kennisgeving") opgesteld ter beschrijving van de verzameling, het gebruik, de opslag, overdracht en overige behandeling van persoonsgegevens die door sollicitanten worden verstrekt (hierna genoemd "Persoonsgegevens"). Het gebruik van deze Persoonsgegevens maakt verplicht deel uit van onze beste praktijken voor personeelszaken en stelt het Bedrijf in staat werknemers efficiënt te rekruteren en in dienst te nemen.


VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het bedrijf verzamelt Persoonsgegevens die relevant zijn voor zijn activiteiten, nodig zijn om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen of anderszins volgens lokale wetgeving mogen worden verzameld. Met name mag het Bedrijf de volgende categorieën Persoonsgegevens als onderdeel van een sollicitatieprocedure verzamelen, steeds met inachtneming van door lokale wetgeving opgelegde beperkingen: naam van de sollicitant; contactgegevens (waaronder thuisadres, vast en mobiel telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres, persoonlijk faxnummer, vestigingsdocument); nationaliteit; geboortedatum; geslacht; BSN-nummer (of gelijkwaardig); diploma's en kwalificaties (waaronder talenkennis, specifieke vaardigheden en lidmaatschap van beroepsorganisaties); opleiding/training; sollicitatie-/beoordelingsdocumenten; werkervaring (bv. achtergrond, training en voorgaande functies); werkcertificaten, -vergunningen en -visa; rijbewijsnummer; persoonlijke contacten in het Bedrijf; burgerlijke staat en andere informatie die wordt verstrekt in het curriculum vitae of de sollicitatiebrief van de sollicitant.


GEBRUIK EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het Bedrijf mag de bovenvermelde Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt: om actuele aanwervingsbesluiten te nemen; om toekomstige aanwervingsbesluiten te nemen (bv. de sollicitantgegevens worden bewaard ten behoeve van toekomstige vacatures tenzij de sollicitant anders bepaalt); en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, inclusief maar niet beperkt tot verplichtingen inzake personeelsaanwerving en -diversificatie. De toegang tot Persoonsgegevens is beperkt tot het personeel van het Bedrijf dat niet meer dan de noodzakelijke gegevens gebruikt, uitsluitend voor de voornoemde doeleinden of indien dit wettelijk is vereist. Al het personeel van het Bedrijf met toegang tot Persoonsgegevens is gebonden zich te houden aan de bepalingen in deze Kennisgeving.


BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN INTERNATIONALE OVERDRACHT

Het Bedrijf mag, indien nodig en in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, Persoonsgegevens bekendmaken aan zijn auditors en overige externe professionele adviseurs en/of derden die diensten verlenen aan het Bedrijf, waaronder derde leveranciers, IT-providers en adviesbureaus. Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens aan een derde bedrijf voor gegevensverwerking, zoals hierboven vermeld, wordt uitbesteed, draagt het Bedrijf deze activiteit schriftelijk over, kiest een bedrijf voor gegevensverwerking dat toereikende garanties biedt ten aanzien van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de desbetreffende verwerking en zorgt ervoor dat het bedrijf voor gegevensverwerking namens het Bedrijf en volgens de instructies van het Bedrijf optreedt.  Daarnaast legt het Bedrijf dergelijke bedrijven voor gegevensverwerking schriftelijk eisen inzake gegevensbescherming en informatiebeveiliging op.


INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

Aangezien het Bedrijf onderdeel is van een bedrijvengroep die activiteiten op wereldwijd niveau uitvoert, mag het Bedrijf Persoonsgegevens doorsturen naar andere bij Envigo aangesloten bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of in andere rechtsgebieden waar wetgeving inzake gegevensbescherming misschien niet een gelijkwaardig niveau van bescherming biedt ten opzichte van de wetgeving in het rechtsgebied van het thuisland van de sollicitant. Dergelijke Persoonsgegevens mogen worden overgedragen wanneer nodig of passend voor de doeleinden die hierboven onder de titel "Gebruik en verwerking van Persoonsgegevens" staan vermeld. Landen waartoe gegevens mogen worden overgedragen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Israël, Mexico, Italië, Zwitserland, Indië, Japan, Zuid-Korea en Canada. Het Bedrijf voldoet aan de veiligehaven-beginselen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie.


BEVEILIGING

Het Bedrijf hanteert adequate technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van Persoonsgegevens en/of tegen onopzettelijk verlies, onopzettelijke wijziging, bekendmaking van of toegang tot, of onopzettelijke of onwettige vernietiging of beschadiging van Persoonsgegevens.


JUISTHEID VAN EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Sollicitanten hebben recht op toegang tot Persoonsgegevens die over hen worden bewaard (met uitzondering van vertrouwelijke documenten, documenten die Persoonsgegevens over andere individuen verstrekken of die anderszins niet onder de toegangsrechten van sollicitanten vallen). Naast de door toepasselijke wetgeving toegestane mate hebben sollicitanten het recht onjuiste gegevens te laten corrigeren of verwijderen en hebben zij tevens het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Persoonsgegevens, zoals beschreven in deze Kennisgeving, om legitieme redenen (zonder extra kosten voor de sollicitant en op elk gewenst moment). Indien u zich tot het Bedrijf wenst te wenden, kunt u uw gegevens op deze website raadplegen met behulp van de toegangsgegevens die u bij eerste inschrijving hebt gebruikt, of kunt u zich rechtstreeks tot Envigo wenden, namelijk: Taleo Data, Human Resources Department.

Het Bedrijf bewaart Persoonsgegevens zo lang als door de toepasselijke wetgeving is vereist of zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Het Bedrijf schrapt Persoonsgegevens wanneer ze niet meer nodig zijn of, in ieder geval, bij het verstrijken van de maximale opslagperiode die door de toepasselijke wetgeving is bepaald. De standaard-bewaringstermijn bedraagt drie jaar vanaf het laatste contact met de sollicitant.


TOESTEMMING PRIVACYVERKLARING

De door u verstrekte gegevens zijn bestemd voor de rekrutering en inaanmerkingneming voor indienstneming door Envigo en zijn aangesloten bedrijven die zijn gevestigd in landen waaronder maar niet beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Israël, Mexico, Italië, Zwitserland, Indië, Japan, Zuid-Korea en Canada.

Door het sollicitatieproces in Taleo te voltooien, stemt u toe dat Envigo en zijn aangesloten bedrijven in overeenstemming met deze Kennisgeving uw gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen of anderszins verwerken. Door het niet-voltooien van het sollicitatieproces in Taleo, maakt u bezwaar tegen het verzamelen, gebruiken, opslaan, overdragen of anderszins verwerken van uw gegevens overeenkomstig deze Kennisgeving. In dit geval zijn wij omwille van technische en juridische redenen niet in staat uw sollicitatie te verwerken waardoor wij u misschien niet als sollicitant in aanmerking kunnen nemen.